Immateriaalioikeudet            Käyttöehdot            Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste ja evästeiden käyttö

Voimassa 1.4.2020 alkaen

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Aicci Oy
Punasillantie 33
40950 MUURAME
Puhelin 010 418 1440
Y-tunnus: 2076700-6
Kotipaikka: Jyväskylä

Yhteyshenkilö rekisteriin liittyvissä asioissa

Päivi Charpentier
paivi.charpentier@aicci.fi

Rekisterin nimi

Aiccin asiakasrekisteri

Tarkoitukset, joita varten rekisterin henkilötietoja käsitellään

Rekisterin pidon perusteena ovat asiakassuhde, asiakkaan antama suostumus, asiakkaan Aiccille antama toimeksianto sekä Aiccin lakisääteisten velvollisuuksien hoitaminen. Aicci kerää henkilötietoja Aiccin asiakasrekisteriin Aiccia sitovan lainsäädännön puitteissa seuraaviin tarkoituksiin:

– Asiakkaan identiteetin tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta
– Yritysasiakkaan nimenkirjoitusoikeuden tarkastaminen
– Asiakkaan verkkokaupan kautta tehtyjen tilausten ja palautusten käsittely, toimitukset sekä arkistointi
– Tilauksiin, toimituksiin ja palautuksiin liittyvän viestinnän hoitaminen, joita ovat esimerkiksi tilaus- ja toimitusvahvistukset
– Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
– Asiakastyytyväisyyden mittaaminen
– Asiakaspalvelun tehtävien toteuttaminen, asiakaspalautteen käsittely ja asiakaspalvelun toiminnan kehittäminen.
– Aiccin järjestämien asiakastilaisuuksien ja -tapahtumien toteuttamiseksi
– Aiccin lakisääteisten ja viranomaismääräysten mukaisten velvollisuuksien hoitaminen sekä vastuullisuuden toteuttaminen
– Aiccin palvelujen ja tuotteiden laadunvalvonnan ja -varmistuksen sekä kehittämisen tehtäviin
– Tilastollisiin tarkoituksiin
– Sidosryhmäviestinnän toteuttamiseen

Rekisterin tietosisältö

Aicci kerää ja käsittelee henkilötietoja vain niiltä osin kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn laajuus vaihtelevat riippuen Aiccin ja asiakkaan tai palvelujen käyttäjän välisestä suhteesta, henkilötietojen käsittelyä ja markkinointia varten annetuista luvista ja kielloista sekä käytettävän selaimen eväste- ja seuranta-asetuksista. Asiakkaan tai palvelujen käyttäjän eri yhteyksissä antamia henkilötietoja voivat olla
esimerkiksi:

Asiakkaan tiedot:
– Etu- ja sukunimi
– Syntymäaika
– Katuosoite
– Postinumero
– Postitoimipaikka
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero

Rekisteröityneen asiakkaan yksilöivät tunnisteet:
– Y-tunnus (yritysasiakkaat)
– Asiakastunnus
– Salasana

Tilaus- ja maksutapahtumatiedot:
– Tiedot asiakkaan tekemistä tilauksista ja palautuksista
– Tiedot asiakkaan suorittamista maksutapahtumista

Tilausten luovuttamisen yhteydessä kerättävät tiedot:
– Etu- ja sukunimi
– Y-tunnus (yritysasiakkaat)

Asiakkuuteen liittyvät tiedot:
– Asiakaspalvelun toteuttamiseksi tarvittavat tiedot
– Asiakkaan tuotearvostelut ja suosikkituotteet
– Asiakkaan itse antamat asiakastyytyväisyyttä mittaavat tiedot
– Asiakkaan itse antamat personoivat tiedot
– Asiakkaan sijaintitiedot verkkosovelluksen kautta tehtyjen tilausten yhteydessä hänen sen niin salliessaan
– Asiakaspalaute
– Asiakaspalvelun kontaktihistoria

Henkilötietojen säännönmukaiset lähteet

Asiakkaan henkilötietoja kerätään pääasiassa asiakkaalta itseltään yhteydenottojen ja asiakaspalvelun yhteydessä.

Henkilötietoja kerätään myös asiakkaan suorittamista tilaus- ja maksutapahtumista. Mikäli tilaus tehdään lahjaksi, tallentuvat tämän henkilön yhteystiedot tilauksen yhteydessä.

Henkilötietoja kerätään asiakastilaisuuksien ilmoittautumis- ja maksutapahtumista asiakkaalta itseltään ja hänen ilmoittamistaan osallistujista ilmoittautumisen yhteydessä.

Henkilötietojen säilytysajan määräytyminen

Aicci Oy säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeellista kohdassa: ”Tarkoitukset, joita varten rekisterin henkilötietoja käsitellään” määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Voimassa oleva lainsäädäntö, kuten kirjanpito- tai muu pakottava lainsäädäntö, voi kuitenkin veloittaa säilyttämään henkilötietoja myös käsittelyn tarkoituksen päättymisen jälkeen. Tällaisissa tilanteissa säilytyksessä noudatetaan soveltuvassa lainsäädännössä määriteltäviä säilytysaikoja.

Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen kolmansille osapuolille

Asiakkaan henkilötietoja voidaan siirtää Aiccin palveluiden tarjoamiseen osallistuville kolmansille osapuolille palveluiden teknisen toteutuksen, tietojenkäsittelyn, ylläpidon, asiakaspalvelun, asiakastapahtumien sekä tilausten pakkaamisen ja toimittamisen yhteydessä.

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Aicci ei itse siirrä henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mutta jotkin Aiccin yhteistyökumppanit, jotka käsittelevät Aiccin henkilötietoja, ovat ilmoittaneet siirtävänsä tietoja joissakin tilanteissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että myös näissä tilanteissa riittävä tietosuojan taso on turvattu EU:n laatimien mallisopimuslausekkeiden tai tietosuojalainsäädännön mukaisin suojatoimenpitein. Käytämme verkkosivuillamme ja mobiilisovelluksessa työkaluja, joiden palveluntarjoajat saattavat sijaita myös EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Esimerkki tämänlaisesta palveluntarjoajasta on Google Analytics. Näissä tapauksissa varmistamme riittävän tietosuojan tason soveltamalla siirtoon tietosuojalainsäädännön mukaisia suojatoimenpiteitä.

Evästeiden käyttö

Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) mukaisesti Aicci Oy:n internetsivustoilla käytettäviä cookie- eli evästetiedostoja käytetään siten, että internetsivujen käyttäjän yksityisyydensuojaa ei loukata. Evästeitä käytetään mm. mittaus- ja tutkimustarkoituksiin palvelun käytön tyypin ja määrän selvittämiseksi sekä sivustojen kehittämiseksi. Lisäksi evästeitä käytetään viestinnän kohdentamiseen. Internetsivustojen käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden käytön selaimen asetuksista, mutta se voi aiheuttaa sivujen toimimattomuutta. Aicci ei takaa sivustojen toimivuutta, jos evästeet on kielletty.

Rekisterin tietoturvallisuus

Henkilötiedot kerätään Aicci Oy:n tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Fyysisesti tietokannat sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa. Rekisterin henkilötietoihin pääsy on rajoitettu Aiccin organisaation sisällä vain pääsyä tarvitseville henkilöille sekä niille kolmansille osapuolille, jotka osallistuvat palveluiden tarjoamiseen Aiccin toimeksisaajina. Kirjautuminen edellyttää henkilökohtaista tunnusta ja salasanaa, joiden myöntämisestä ja hallinnoinnista vastaa Aicci. Henkilötiedot siirretään julkisen verkon yli taustajärjestelmiin salattuina. Rekisterin henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolosopimus.

Tarkastusoikeus

Henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on talletettu asiakasrekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisena ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen info@aicci.fi. Tarkastuspyyntöön tulee liittää etu- ja sukunimi, henkilötunnus, osoitetiedot ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan sähköpostitse tai postitse.

Oikeus väärän tai vanhentuneen tiedon oikaisemiseen

Henkilön muiden tietojen oikaisua voi pyytää myös ottamalla yhteyttä info@aicci.fi.

Henkilöllä on lisäksi oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistoa kokonaan tai osittain ellei lainsäädäntö estä tietojen poistamista. Pyynnöt tietojen poistamiseksi tulee osoittaa sähköpostiin info@aicci.fi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kuin henkilö on toimittanut Aiccille tietoja, joita käsitellään asiakkaan antaman suostumuksen perusteella, henkilöllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilöllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että Aicci ei ole noudattanut soveltuvaa tietosuojalainsääntelyä.

Immateriaalioikeudet            Käyttöehdot            Tietosuojaseloste